söndag 6 november 2011

Kummelby gård

Namnet  kommer av kummel, kan tydas som ”byn med de många gravarna”

Uppgifter hämtade från UV Öst rapport 2003:22
Väg E22 Norrköping (Navestad) – Söderköping

Kummelby 1:1, 2:1, 8319 B, Tingstad socken

Beskrivning: På en avstyckning från Kummelby finns en mycket ålderdomlig och välbevarad ladugård av liggande timmer med synliga knutar och delvis vankantad panel. Bostadshuset är uppfört under sent 1800-tal och senare ombyggt och förändrat. Torpmiljön är belägen i ett småskaligt odlingslandskap.

Historik: På en geometrisk avmätning över Kummelby från 1702 har ett ryttartorp ungefär samma lokalisering som dagnes bebyggelse. Ryttartorpet låg längst bort på beteshagen och gränsande mot skogen.

Kulturhistorisk värdering: Ladugården härstammar sannolikt från den äldre torpmiljön och utgör en mycket sällsynt byggnadskategori idag.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uppgifter hämtade från Carl-Ottos skrift Kummelby

Fem torpställen har funits på gården
-         Ryttartorpet från 1600-talet är äldst
-         Nybygget tillkom som en backstuga år 1700 – 1770.
-         Ett torp på Tornby utjord, nästan ute vid Vagnsmossen, kom till i början av 1800-talet, innan 1817.
-         Vid samma tid byggdes en stuga vid Fölbäcken längst ut i spetsen av Kummelby utmarker mitt emellan Lundstorpet och Vagnsmossen.
-         Hagsätter, ett förpantningstorp kom till i början på 1820-talet och ligger mitt i Kummelbys ägor.

En ångdriven såg som eldades med sågspån fanns på Kummelby mot skogen till från ca 1920. Den flyttades senare till Smedby gård där den drevs med hjälp av traktor.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar